Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) działalność w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez propagowanie literatury, filmu, teatru, gier, sztuki, muzyki i komiksu o tematyce fantastycznej i troszczenie się o ich poziom;
b) działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
c) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności związanej z fantastyką;
d) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności;
e) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu oraz organizacji pozarządowych, w szczególności dotyczącą miłośników fantastyki w województwie lubelskim
f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz podnoszenia jakości życia obywateli;
g) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, sportu, turystyki i krajoznawstwa;
h) działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
i) działalność na rzecz rozwoju demokracji, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
j) działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczeniu i dyskryminacji grup społecznych;
k) działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: