Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest: a) stworzenie możliwości kontaktu pomiędzy osobami z kryzysami psychicznymi poza szpitalem i placówkami służby zdrowia; b) wspieranie działalności samopomocowej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin; c) kształtowanie postaw sprzyjających akceptacji i adaptacji społecznej osób, które mają lub miały problem ze zdrowiem psychicznym; d\) organizowanie banku informacji o miejscach pracy \(w tym chronionej\), pomoc w poszukiwaniu i organizowaniu miejsc pracy; e) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; f) działanie charytatywne; g\) ochrona i promocja zdrowia; h) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; i) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; k\) edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego; l) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działanie wspomagające rozwój demokracji; m) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; n) działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pozarządowe.

Dane naszego OPP: