Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi organizacji są: 1 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 2 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 \) ochrona i promocja zdrowia; 4 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 5 ) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 6 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 7 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8 ) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 9 ) wypoczynek dzieci i młodzieży; 10 \) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 11 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 12 ) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 13 \) turystyka i krajoznawstwo; 14 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 15 \) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 16 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 17 \) promocja i organizacja wolontariatu; 18 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 19 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: