Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe stowarzyszenia: 1.1 . nauka, edukacja, wychowanie i oświata; 1.2 . wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego; 1.3 . ochrona i promocja zdrowia; 1.4 . promocja współpracy międzynarodowej; 1.5 . przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych; 1.6 . wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; 1.7 . podnoszenie kwalifikacji kadr nowoczesnej gospodarki; 1.8 . promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 1.9 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa ; 1.10 . kultura i sztuka; 1.11 . ekologia; 1.12 . popieranie wszelkich działań o charakterze społecznym i kulturalnym; 1.13 . działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Dane naszego OPP: