Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2 . Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3 . Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 . Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5 . Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6 . Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności, a w szczególności: - ochrony i poprawy statutu dziedzictwa publicznego i kulturowego; - poprawy jakości standardów życia; - upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; - ożywianie, aktywizowanie, wspomaganie rozwoju kapitału ludzkiego i integrowanie społeczności. 7 . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Dane naszego OPP: