Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem ZTR jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w następujących obszarach: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c\) ochrony i promocji zdrowia; d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; h) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; i\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; j\) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; k) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; l) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; m\) promocji i organizacji wolontariatu;

Dane naszego OPP: