Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie; 2 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej; 3 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki; 4 . działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich; 5 . prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji; 6 . podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej; 7 . niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, losowych – szczególnie dzieciom; 8 . upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej; 9 . prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pkt. 3 i 4 § 10 , w tym organizacje samorządowe; 10 . inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie; 11 . działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców; 12 . prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 13 . organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 14 . upowszechnienie zasad wolności, równości i praw człowieka i działania wspomagające rozwój demokracji; 15 . upowszechnienie swobód obywatelskich i przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego; 16 . prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską; 17 . podnoszenie poziomu i jakości wychowania, w szczególności poprzez wspieranie ruchu harcerskiego w realizacji jego celów oraz podnoszenie poziomu krajoznawstwa, turystyki, wypoczynku i sportu;

Dane naszego OPP: