Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Hospicjum jest: a) nieodpłatne udzielanie osobom chorym w terminalnej fazie choroby opieki medycznej, psychicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb chorych, poprzez zespoły opieki domowej, a po powstaniu stacjonarnego zakładu całodobowego także poprzez pobyt w tych placówkach na zasadach ustalonych regulaminem tego zakładu b\) udzielanie pomocy psychicznej i duchowej rodzinom chorych c) jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy w zakresie określonym powyżej d) działalność charytatywna w szczególności na rzecz osób i rodzin dotkniętych chorobą nowotworową e\) ochrona i promocja zdrowia f\) promocja i organizacja wolontariatu g) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób h) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym j) działalność w zakresie opiekuńczo-pielęgnacyjnym.

Dane naszego OPP: