Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) pomoc socjalna i psychologiczna dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, bezdomnych, narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. 2 \) ochrona i promocja zdrowia 3 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych po zakończonej terapii, byłych więźniów opuszczających zakłady karne oraz osób, które aktualnie przebywają w zakładach karnych. 4 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie w środowisku abstynenckim 5 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 6 ) szkolenie zawodowe osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją i terapią.

Dane naszego OPP: