Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Klubu Żeglarskiego Ostróda: 1 ) wspieranie rozwoju żeglarstwa na terenie miasta Ostródy i jego okolic, 2 ) organizowanie imprez żeglarskich i rekreacyjnych dla członków Klubu i mieszkańców Ostródy, 3 ) propagowanie walorów żeglarstwa w lokalnej społeczności, 4 ) kształtowanie wśród członków Klubu patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, sumienności i solidarności, 4.1 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, ekologii - w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 , poz. 873 , z pózn. zm./, 5 ) pielęgnowanie tradycji żeglarskich i ich wpajanie młodemu pokoleniu żeglarzy, 6 ) prowadzenie szkoleń i kursów żeglarskich przez osoby o odpowiednich uprawnieniach, 7 ) świadczenie usług oraz udostępnianie członkom, na zasadach określonych w Statucie i uchwałach władz Klubu, posiadanych urządzeń, obiektów oraz sprzętu.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000002406
  • e-mail: klub@zagle.ostroda.pl
  • Telefon: 896462164
  • Adres: UL. SOWIŃSKIEGO 12, 14-100 OSTRÓDA