Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc społeczna w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób działania na rzecz ochrony i dziedzictwa przyrodniczego i ekologicznego, działalność artystyczna, działalność w zakresie przeciwdziałania patologii i wykluczeniu społecznemu, działalność charytatywna promocja i organizacja wolontariatu ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działania na rzecz mniejszości narodowych upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn działalność opiekuńczo wychowawcza, nauka edukacja, oświata, i wychowanie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji upowszechnianie kultury fizycznej i sportu krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży działalność w zakresie przeciwdziałania patologii i wykluczeniu społecznemu, działalność charytatywna ochrona i promocja zdrowia działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: