Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . organizowanie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej; 2 . organizowanie działalności kulturalnej, także w zakresie kultury fizycznej i sportu; 3 . organizowanie działalności w zakresie ochrony środowiska; 4 . wspieranie inicjatyw społecznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów; 5 . wspieranie dobroczynności; 6 . inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców regionu; 7 . tworzenie warunków dla duchowego, intelektualnego i fizycznego rozwoju swoich członków i ich rodzin; 8 . budowanie więzi rodzinnych i międzyludzkich dla organizowania wzajemnej pomocy i kultywowania wartości ogólnoludzkich oraz współżycia społecznego; 9 . rozwijanie uzdolnień twórczych i intelektualnych poprzez uczestniczenie w działalności oświatowej, artystycznej i wychowawczej; 10 . tworzenie programów stypendialnych o charakterze socjalnym i motywacyjnym; 11 . upowszechnianie wśród członków i w Stowarzyszeniu zwyczajów rodzinnych i kulturowych.

Dane naszego OPP: