Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Rozwój dzieci i młodzieży w zakresie umacniania szeroko rozumianych więzi społecznych, w tym rodzinnych i koleżeńskich oraz kształtowanie postaw patriotycznych; 2 . Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz wszelkich dostępnych form jej pomocy w obszarze budowania więzi, wychowania i rozwigzywania problemów wychowawczych; 3 . Rozwój potencjału intelektualnego i twórczego dzieci i młodzieży; 4 . Pomoc i rehabilitacja niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz ich otoczeniu; 5 . Ochrona i promocja zdrowia; 6 . Przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodych ludzi poprzez umożliwienie im dostępu do edukacji i rozwijanie zainteresowań oraz życiowych ambicji; 7 . Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; 8 . Pomoc społeczna umożliwiając osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 9 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 10 . Upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej; 11 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 12 . Działanie na rzecz osób w podeszłym wieku poprzez współpraca i łączenie doświadczeń rożnych pokoleń.

Dane naszego OPP: