Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, szczególnie w aspekcie edukacyjnym oraz charytatywnym. 2 . Udzielanie pomocy społecznej, materialnej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 3 . Niesienie pomocy osobom i grupom społecznym wykluczonym społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4 . Wspieranie działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym. 5 . Tworzenie miejsc opieki i edukacji dla osób objętych opieką fundacji. 6 . Szeroko rozumiana działalność naukowa, naukowo-techniczna, kulturalna oraz oświatowa. 7 . Podejmowanie działań dobroczynnych, mających na celu pomoc charytatywną osobą potrzebującym. 8 . Promowanie i organizowanie wolontariatu. 9 . Organizowanie pomocy dla osób niepełnosprawnych zarówno fizycznie jak i intelektualnie. 10 . Pielęgnowanie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 11 . Restaurowanie i ochrona budynków historycznych i innych zabytków architektury. 12 . Wspieranie twórców, artystów i uczonych. 13 . Podejmowanie działań mających na celu ochronę i promowanie zdrowia. 14 . Promowanie kultury fizycznej i sportu. 15 . Ochrona środowiska i ekologicznego stylu życia. 16 . Popieranie i promocja różnych form działalności, zmierzających do minimalizacji liczby bezrobotnych w skali kraju.

Dane naszego OPP: