Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej. 2 . Szerzenie nowoczesnych form edukacji. 3 . Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 4 . Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. 5 . Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych. 6 . Wspieranie działań szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi. 7 . Pomoc szkole w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. 8 . Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych. 9 . Wspomaganie działań szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 10 . Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej. 11 . Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego samodzielnie, jak i z innymi organizacjami. 12 . Poznawanie dorobku kultury regionalnej oraz narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego mieszkańców wsi. 13 . Inicjowanie aktywności społecznej we wsi. 14 . Organizacja współpracy zagranicznej.

Dane naszego OPP: