Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez aktywizację, edukacyjną i społeczną dzieci i młodzieży w obszarach: 1 . wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej 2 . wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, 3 . wspieranie ochrony i promocji zdrowia 4 . wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych, 5 . wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży, 6 . pomoc w przystosowaniu do życia społecznego, 7 . wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno- wychowawczych, 8 . szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych i turystycznych , 9 . działalność kulturalna, edukacyjna i naukowa, zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej, obywatelskiej i kultury fizycznej, 10 . utrzymania, budowy oraz rozbudowy obiektów i urządzeń kultury fizycznej, 11 . dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników kultury fizycznej oraz działaczy kultury fizycznej, 12 . działania na rzecz rozwoju turystyki, 13 . działania na rzecz promocji Polski w kraju i za granicą, 14 . współpracy w dziedzinie kultury fizycznej z zagranicą,

Dane naszego OPP: