Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturowej, sportowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz promocji postaw obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: a) działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciw działania patologiom życia publicznego i społecznego, b) działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, c) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m. in.: edukacja, sport, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna, wolontariat ), d) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonym społecznym wykluczeniem (m. in.: niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo), e) merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji działających na rzecz lokalnego rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, f) współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, sportu, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, g) pracę na rzecz świadomego

Dane naszego OPP: