Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych jest: 1 . Opieka nad uzdolnionymi oraz wspieranie ich rozwoju. 2 . Tworzenie klimatu i warunków sprzyjających pogłębianiu i doskonaleniu uzdolnień. 3 . Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy śro-dowiskami edukacyjnymi miast, miasteczek i wsi województwa podlaskiego, pomię-dzy dyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami stowarzyszonych szkół w celu skutecznego wykrywania, wspomagania i rozwoju uczniów zdolnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych w liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych województwa podlaskiego. 4 . Upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia, a także pozostałych szkół w regionie idei nowatorstwa pedagogicznego. 5 . Pobudzanie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, do ciągłego doskonalenia zawodowego w celu podnoszenia rangi i pozycji społecznej szkoły i nauczyciela. 6 . Nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli, w tym również na drodze fundowania stypendiów. 7 . Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych i prawnych dla pożądanych inicjatyw oświatowych i samorządowych na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci młodzieży wybitnie uzdolnionej i ich nauczycieli, a w szczególności: a. projektowania i wdrażania zindywidualizowanych programów nauczania i wychowania oraz samodoskonalenia, b. tworzenia szkół i klas autorskich z dostosowaną do potrzeb uczniów organiza-cją dydaktyczną i wychowawczą, c. wypracowania skutecznych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli i form współpracy z innymi nauczycielami w kraju i za granicą, d. gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli, uczniów i szkół, realizowanych programach adresowanych do uzdolnionych, nowatorskich projektach i przedsięwzięciach, e. prowadzenia ewaluacji działań i upowszechniania dorobku w publikacjach i wydawnictwach własnych oraz zewnętrznych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000261095
  • www: www.ilo.pl
  • e-mail: ilo@ilo.pl
  • Telefon: 857425772
  • Adres: UL. BRUKOWA 2, 15-950 BIAŁYSTOK