Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Organizowanie i niesienie pomocy społecznej w ramach działalności pożytku publicznego, skierowanej do osób fizycznych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, której nie są w stanie zabezpieczyć przy użyciu własnych zasobów, uprawnień i możliwości oraz wyrównywanie szans tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z terenów wiejskich w województwie Zachodniopomorskim; • Niesienie pomocy w leczeniu i rehabilitacji osób fizycznych do osiemnastego roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; - Organizowanie wypoczynku, zajęć, konkursów, warsztatów o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, sportowym, krajoznawczym, rekreacyjnym skierowanych do dzieci i młodzieży do lat osiemnastu; - Wspieranie jednostek podległych administracji samorządowej (szkoły publiczne i niepubliczne, ośrodki kultury, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, świetlice wiejskie), w kontekście przyznawania świadczeń rzeczowych o charakterze materialnym, których nie są w stanie zabezpieczyć wykorzystując własne zasoby i możliwości; - Upowszechnianie i promocja wśród przedsiębiorców i w ich środowisku postaw odpowiedzialności społecznej i poszanowania etyki społecznej.

Dane naszego OPP: