Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację zadań publicznych, 2 . Prowadzenie wszelkich form działalności w dziedzinie kultury i sztuki, 3 . Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej, 4 . Ochrona dóbr kultury i tradycji, 5 . Podtrzymywanie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 6 . Promocja problematyki zdrowotnej, 7 . Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie dostępu do kultury, edukacji i sportu, 8 . Działalność charytatywna w szczególności w zakresie udzielania pomocy rzeczowej dla dzieci i młodzieży uczącej się, 9 . Wspomaganie inicjatyw ogólnospołecznych i środowiskowych, zmierzających do integracji społeczności lokalnych na terenie kraju, 10 . Propagowanie krajoznawstwa oraz wszelkich form wypoczynku głównie dla dzieci i młodzieży uczącej się, 11 . Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w szczególności poprzez prowadzenie działań popularyzujących postawy proekologiczne wśród społeczeństwa, 12 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami społecznymi i społecznościami lokalnymi z różnych krajów oraz wydawanie publikacji związanych z tematyka europejską, 13 . Wydawanie prasy lokalnej środowisk warszawskich i mazowieckich, 14 . Promocja idei wolontariatu, 15 . Wspieranie inicjatyw popularyzujących sztukę w szczególności sztuki tworzonej przez uczniów, studentów i absolwentów szkół wyższych w szczególności w zakresie organizacji koncertów, przeglądów artystycznych, wystaw, plenerów, warsztatów, festiwali itp. W listopadzie 2016 r. złożyliśmy wniosek do KRS zawierający m.in. zmianę statutu w zakresie celów statutowych, jednakże zostały one zarejestrowane dopiero w 2017 r.

Dane naszego OPP: