Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELE STATUTOWE FUNDACJI: A) NIESIENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEZY Z RODZIN PATOLOGICZNYCH I UBOGICH, ICH RODZINOM ORAZ BLISKIM, 0c37f NIESIENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, ZWŁASZCZA ZE SPEKTRUM AUTYZMU,A SZCZEGÓLNIE DZIECIOM I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, ICH RODZINOM ORAZ BLISKIM, C\) UDZIELANIE POMOCY PLACÓWKOM WYCHOWAWCZYM I OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYM, D) UDZIELANIE POMOCY W KSZTAŁCENIU DZIECI I MŁODZIEZY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEZY Z RODZIN PATOLOGICZNYCH I UBOGICH ORAZ DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, E) INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ZDROWA CZESCIA SPOŁECZENSTWA, F\) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, G\) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJACYCH BEZ PRACY I ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, H\) WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI, W TYM TAKZE WSRÓD NIEPEŁNOSPRAWNYCH, I) REALIZACJA ZADAN W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS ZYCIOWYCH TYCH OSÓB, J\) NIESIENIE POMOCY OSOBOM CIERPIACYM Z POWODU CHORÓB ZAKAZNYCH M.IN. HIV, A SZCZEGÓLNIE DZIECIOM I MŁODZIEZY CIERPIACEJ Z POWODU CHORÓB ZAKAZNYCH M.IN HIV, ICH RODZINOM ORAZ BLISKIM.

Dane naszego OPP: