Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest: - współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych, - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia, • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin, - zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnych, • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej podopiecznym Fundacji, - wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieżą objętych działaniem Fundacji, - prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji, - propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną, - prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji, - prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, w tym wolontariuszy, • promocja i organizacja wolontariatu, - pomoc osobom dorosłym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności poprzez organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, finansowej, socjalnej i prawnej, • ochrona praw pacjenta, - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, - rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie wychowujących dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony, - zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym lub zastępczym, - działalność charytatywna i opiekuńczo 0374 wychowawcza.

Dane naszego OPP: