Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie kobiet na rynku pracy. 2 . Doskonalenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 3 . Pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych. 4 . Gromadzenie i przekazywanie informacji o miejscach pracy. 5 . Rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej. 6 . Tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i ubóstwem. 7 . Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli/obywatelek. 8 . Działalność edukacyjno i szkoleniowa. 9 . Przeciwdziałanie zagrożeniom patologii społecznych, narkomani, alkoholizmowi, agresji i przemocy. 10 . 0źukacja i podejmowanie działań antydyskryminacyjnych. 11 . Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie udzielania wsparcia finansowego lub rzeczowego dla kobiet \(rodzin, dzieci\) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 12 . Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców. 13 . Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej kobiet, rodzin, dzieci. 14 . Promocja i realizacja działań na rzecz kultury . 15 . Reprezentowanie środowisk kobiecych na forum publicznym. 16 . Rozwijanie kontaktów krajowych i międzynarodowych kobiet z różnych środowisk. 17 . Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 18 . Działanie na rzecz ochrony praw człowieka. 19 . Organizacja pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy-dyskryminacji lub nią zagrożonych. 20 . Organizacja pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy-dyskryminacji lub nią zagrożonych. 21 . Aktywizacja oraz działania wspierające na rzecz bliskich i rodzin osób doświadczających przemocy lub dyskryminowanych. 22 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w tym kobiet w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównania szans oraz integracji społecznej i zawodowej. 23 . Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek. 24 . Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne przesłanki. 25 . Propagowanie idei wolontariatu, pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego, promowanie idei wolontariatu pracowniczego oraz działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 26 . Propagowanie wiedzy z zakresu gender. 27 . Podejmowanie działań na rzecz świadomego rodzicielstwa i praw reprodukcyjnych. 28 . Promowanie wysokich jakościowo standardów edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, prowadzonych do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 29 . Profilaktyka HIV/AIDS.

Dane naszego OPP: