Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- prowadzenie szeroko rozumianych działań propagandowych i edukacyjnych na rzecz ochrony życia dzieci poczętych, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz profilaktyki uzależnień, - wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do uznania prawa do życia osoby ludzkiej od chwili poczęcia oraz do wprowadzenia systemu ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego i jego matki, - rozwijanie różnych form poradnictwa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z ciążą i porodem oraz problematyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), - dążenie do udoskonalenia procedur adopcyjnych i ożywienia troski społeczeństw o dzieci pozbawione opieki rodzinnej oraz rodziny wielodzietne, - pomoc matkom brzemiennym, samotnym matkom oraz rodzinom wielodzietnym w trudnych sytuacjach życiowych, - pomoc w wyjściu z uzależnienia oraz pomoc rodzinom osób uzależnionych, - współpraca z innymi grupami o zbliżonych celach w kraju i za granicą.

Dane naszego OPP: