Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działalność w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; - nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - promocji i organizacji wolontariatu; - porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; - podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - działania na rzecz osób niepełnosprawnych; - działalność na rzecz mniejszości narodowych; - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; - działalność charytatywna; - ochrona i promocja zdrowia; - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; - upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; - krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; - ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; - działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: