Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, - Działalność charytatywna, - Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, - Działalność na rzecz mniejszości narodowych - Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w szczególności przy wykorzystaniu możliwości przekwalifikowania zawodowego tych osób i poszerzenia przez nich swojej wiedzy, - Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego - Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zainteresowanych współpracą w ramach realizacji działań zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia - Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym kształtowanie społeczeństwa informacyjnego, - Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, - Działania na rzecz integracji europejskiej, także przy wykorzystaniu możliwości informacyjnych i edukacyjnych, - Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: