Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2018 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2018 >
Skorzystaj z korekty w usłudze Twój e-PIT za 2018 >
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2018 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Ulga na dzieci to jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. Z ulgi korzystać należy trzymając się ściśle określonych zasad. 

W rozliczeniach za 2018 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w PIT 2018 w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

Ulga prorodzinna jest nielimitowana w stosunku do ilości dzieci, które podatnik posiada. A zatem kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi. Odliczenie stosuje się od podatku, co w konsekwencji pozwala na znaczną oszczędność i znaczące kwoty powracające do portfeli rodziców.

Policz dokładnie ulgę prorodzinną w Programie e-pity 2018

Nie musisz liczyć ulgi na dzieci w PIT za 2018 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi prorodzinnej i zwrotu podatku kompleksowo, przygotuj Twoją korektę PIT 2018
Ulgę na dzieci za 2018 wylicz w Programie e-pity - zmieniając rok podatkowy na 2018 >>

W zeznaniu za rok 2018 podatnik może odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Odliczenie na dwójkę lub więcej dzieci przysługuje, jeżeli co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego osoba korzystająca z ulgi wykonywała władzę, pełniła funkcję lub sprawowała opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Zasada ta ma miejsce również w przypadku dzieci urodzonych 31 grudnia danego roku. Jeżeli zatem choć jeden dzień w roku podatnik posiadał 2 dzieci, to przez cały rok nie musi on już sprawdzać limitu przychodów. W takim przypadku sprawdza poszczególne miesiące roku i za te miesiące, w których sprawował władzę (opiekę, funkcję rodziny zastępczej) nad jednym dzieckiem będzie rozliczał 92,67 zł za jedno dziecko, a za miesiące w których sprawował on ją nad dwójką dzieci - 2x92,67 zł.

 Aktualna wysokość ulgi na dziecko >

UWAGA Ulga prorodzina, a rozliczenie w usłudze Twój e-PIT

Szczególną ostrozność powinni zachować rodzice korzystający z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu przygotowanym przez fiskusa (KAS) w Twój e-PIT w następujących przypadkach:

 • gdy dzieci uzyskały dochód - wyższy niż 3089 zł, (z wyjątkiem renty rodzinnej) i z tego powodu rodzice tracą prawo do ulgi; KAS przygotowując Twój e-PIT nie zna wysokości dochodów dzieci; w takim przypadku ulga prorodzinna nie powinna pojawić się w deklaracji PIT rodziców,
 • gdy dzieci ukończyły w 2018 roku 18 lat lub mają więcej niż 18 lat, a mniej niż 25 i nadal się uczą - ulga nie jest naliczona automatycznie od miesiąca następującego po ukończeniu pełnoletności dziecka; jesli dziecko nadal się uczy, to należy ulgę wpisać do deklaracji PIT samodzielnie! Sytuacja ta wynika z faktu iż KAS przy wyliczeniu Twój e-PIT nie posiada informacji co do faktu kontynuacji, czy podjęcia nauki dziecka,
 • gdy dzieci urodziły się w trakcie 2018 rok - należy wpisać tak przysługującą ulgę w Twój e-PIT także samodzielnie,
 • gdy rodzcie korzystają ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej; w takim przypadku sprawdzić należy czy Twój e-PIT poprawnie ustalił górny limit zwrotu - czyli sumę składek ZUS i zdrowotnych z własnej deklaracji podatkowej lub deklaracji małżonków rozliczających się łącznie,
 • gdy małżonkowie zmieniają formę rozliczeń z deklaracji wysyłanych samodzielnie na deklaracje wspólne i odwrotnie - wówczas zdarzyć się może, że ulga na dziecko nie zostanie uwzględniona w nowej formie rozliczeń. 

więcej dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT >>

Warunki skorzystania z ulgi na dzieci w PIT za 2018:

 1. Odliczenie dotyczy dzieci małoletnich, nad którymi podatnik wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
 2. Odliczenie dotyczy dzieci bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. Odliczenie dotyczy również dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.
 4. Prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe. Jeżeli w miesiącu nastąpiła zmiana prawa do władzy rodzicielskiej lub opieki i przejdzie ona na inną osobę - można ustalać limit dzienny ulgi, dzieląc limit miesięczny przez 30 dni. 
 5. Jeżeli w trakcie sprawowania praw nad dzieckiem zmianie ulegnie podmiot, który te prawa posiada, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
 6. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W związku z tym na jedno dziecko ulga może być wykorzystana tylko przez jedno z rodziców (odliczona od podatku jednego z rodziców) bądź też przez oboje rodziców wspólnie. Dzielenie się ulgą następuje zatem przede wszystkim na drodze ich wzajemnego porozumienia. Jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku górny limit ulgi. Brak porozumienia każe odnieść się do zastosowania zasady, że ulga należy się proporcjonalnie do faktycznego okresu wykonywania władzy rodzicielskiej w roku podatkowym (okresu liczonego w dniach).
 7. Odliczenia nie stosuje się, jeżeli do dziecka mają zastosowanie przepisy przewidujące: opodatkowanie liniowym podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nie jest przeszkodą do korzystania z ulgi osiąganie opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu prywatnego) oraz opodatkowanie podatkiem tonażowym.
 8. Rozliczenia dokonuje wyłącznie podatnik. Ulgi nie może rozliczać płatnik w zeznaniu składanym za podatnika na jego wniosek.

Władza rodzicielska uprawniająca do ulgi

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności (ukończenia 18 roku życia) pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska to całokształt uprawnień i obowiązków rodziców względem dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (zarówno w związku małżeńskim, jak i poza nim).

Władza ta może zostać sądowo nadana osobie trzeciej lub też sądowo ograniczona.

Władza rodzicielska nad dzieckiem pozamałżeńskim przysługuje ojcu, który dziecko uznał, a w przypadku sądowego ustalenia małżeństwa przysługuje ojcu, gdy przyzna ją sąd.

Władzę rodzicielską posiada wyłącznie rodzic posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia takiej zdolności (ubezwłasnowolnienia) władza ta wygasa, a władza rodzicielska należy do drugiego rodzica w pełnym wymiarze.

Władza rodzicielska wygasa również w przypadku sądowego pozbawienia rodzica takiej władzy – w przypadku trwałej przeszkody uniemożliwiającej jej sprawowanie albo w razie nienależytego wykonywania. W przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej (przeszkoda przemijająca w jej wykonywaniu) władza ta powraca po ustaniu przeszkody w sprawowaniu. Ulga w takim przypadku nie będzie przysługiwać zwłaszcza w związku z umieszczeniem na podstawie orzeczenia sądu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych). W tym zakresie władza rodzicielska ulega ograniczeniu również, gdy dziecko umieszczone będzie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W przypadku sądowego ograniczenia władzy rodzicielskiej władza ta trwa nadal (a zatem prawo do ulgi zostaje zachowane), jednak w określonym wymiarze.

Władza rodzicielska ustaje w związku z zaistnieniem zdarzeń faktycznych takich jak śmierć, osiągnięcie pełnoletności, a także zawarcie przez dziecko małżeństwa.

Opieka uprawniająca do ulgi

Pod pojęciem opiekun prawny rozumieć należy osobę zobowiązaną do dbałości, troski i ochrony nad małoletnim.

Opiekę ustanawia się dla małoletniego orzeczeniem sądu opiekuńczego, który powierza ją opiekunowi.

Opiekę ustanawia się głównie, gdy:

 • rodzice dziecka nie żyją (oboje),
 • rodzice dziecka są nieznani,
 • nastąpiło zawieszenie władzy rodzicielskiej (na czas zawieszenia) lub pozbawienie tej władzy w stosunku do obojga rodziców,
 • oboje rodzice nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie),

Wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko dwojgu małżonkom (nie ma możliwości, by opiekunami zostały osoby pozostające wyłącznie w faktycznym pożyciu). Opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli ci ostatni nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Priorytet w tym zakresie przypada również krewnym lub innym bliskim.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest to, aby dziecko małoletnie pozostające pod opieką zamieszkiwało z opiekunem prawnym (warunek ten nie dotyczy natomiast osób sprawujących władzę rodzicielską). Z ulgi korzysta wyłącznie opiekun prawny (ustanowiony przez sąd), a nie opiekun faktyczny.

 Jesteś obywatelem Ukrainy, pracowałeś w Polsce i wychowujesz dzieci – przeczytaj poradnik >

Funkcja rodziny zastępczej

Do ulgi uprawnione są także osoby, które pełniły opiekę poprzez sprawowanie funkcji rodziny zastępczej. Rolę rodziny zastępczej mogą sprawować bądź małżonkowie, bądź osoba niepozostająca w związku małżeńskim, również osoba pozostająca w konkubinacie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, przy czym należy o tym poinformować sąd opiekuńczy, który ostatecznie orzeka w tej sprawie.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi

Ulgę rozlicza się w zeznaniu rocznym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (uznać należy zasadę, że może to być każdy dowód, który przyczyni się do ustalenia stanu faktycznego), w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

500+ w deklaracji PIT, ulga prorodzinna a świadczenie z programu „500 plus”

Kwoty z programu „500 plus” (świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) są zwolnione z podatku PIT. Świadczenie to nie jest jednak jedyną kwotą na rzecz rodziny, która zwolniona została z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie bez pobierania podatku wypłacane są:

 • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
  • zapomoga wypłacana przez gminy (jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka);
  • inne świadczenia rodzinne wypłacane przez gminy na podstawie podjętej uchwały rady gminy
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 • świadczenie rodzicielskie,
 • inne dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,
 • zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • zasiłki porodowe,
 • zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych. 

Świadczenie 500 plus w deklaracjach PIT-36, PIT-37. Załącznik PIT/O oraz inne deklaracje PIT a 500 plus.

Wiele osób zastanawia się, czy do końca lutego 2018 r. otrzymają z urzędu PIT-11 lub PIT-8C, w którym zostanie wskazana łączna kwota świadczenia 500 plus wypłacona w danym roku i którą należy następnie ująć w PIT rocznym.

Urzędy i organy państwa nie mają obowiązku wysyłać informacji zbiorczych o wypłaconych w danym roku kwotach zwolnionych z podatku. W efekcie rodzice otrzymujący po 500 zł na dziecko lub inne świadczenia rodzinne, nie dostaną żadnej informacji koniecznej do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej PIT.

Rozliczając się z podatków za 2017 r., należy zebrać wszystkie kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu, które nie są z tego podatku zwolnione. Co do zasady są to kwoty na PIT-11, PIT-8C oraz kwoty innych przychodów, które podatnik powinien rozliczyć samodzielnie (które otrzymał bez pośrednictwa płatników). Świadczenia rodzinne, w tym z programu 500 plus, nie zalicza się do tej grupy. W efekcie tego rodzaju kwot nie należy w ogóle wprowadzać do rocznego PIT oraz nie należy brać go pod uwagę przy wypełnianiu załącznika związanego z ulgami podatkowymi PIT/O.

Świadczenie 500 plus a prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej

Zasiłki rodzinne oraz inne kwoty wolne od podatku nie ograniczają prawa do ulgi podatkowej na wychowywanie dzieci. W jej efekcie możliwe jest odliczenie od podatku od 1112,04 do 2700 zł na dziecko w rodzinie. Zatem podatnik otrzymujący świadczenie 500 plus może na dziecko, na które kwota ta została przyznana, otrzymać dodatkowo ulgę prorodzinną – podatkową.

Świadczenie 500 plus a zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej

Rodzice i opiekunowie dzieci, u których podatek wyliczony od ich wynagrodzeń jest zbyt niski, by odliczyć całą ulgę podatkową na dzieci, mają możliwość złożyć wniosek o zwrot tej niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Kwota zwrotu nie może przekroczyć jednak kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniu PIT rodziców.

W związku z tym, że od kwoty z programu 500 plus nie są pobierane składki ZUS i zdrowotne, jej wartość nie pomoże na otrzymanie wyższego zwrotu ulgi prorodzinnej. W efekcie rodzice i opiekunowie wyliczając łączną wartość składek ZUS i zdrowotnych od wypłacanych im wynagrodzeń, nie mogą wziąć pod uwagę 500 zł z programu 500 plus a także świadczeń rodzinnych podlegających zwolnieniu z opodatkowania. 

Zwrócona ulga prorodzinna a utrata prawa do świadczenia 500 plus

W przypadku rodziców, którzy pobierają świadczenie 500 plus na pierwsze (jedyne) dziecko, występuje limit miesięczny dochodów na osobę w rodzinie. Limit ten wynosi:

 • 1200 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, 
 • 800 zł - w pozostałych przypadkach.

Jeżeli rodzina posiada wystarczające zarobki, aby ulgę prorodzinną odliczyć od podatku, to ulga w żaden sposób nie wpłynie na prawo do świadczenia 500 plus. Rodzina wypełnia deklarację PIT, oblicza podatek do zapłaty, po czym od jego wartości odejmuje od wyliczonego podatku. W efekcie podatek może obniżyć aż do 0 zł.

Inaczej jest w przypadku, gdy kwota podatku do zapłaty jest niższa kwota ulgi prorodzinnej - wówczas niewykorzysta jej część (nie wyższa niż suma składek ZUS i zdrowotnych) może zostać rodzinie zwrócona. Kwota zwróconej ulgi prorodzinnej jest przychodem wpływającym na prawo w kolejnym okresie na świadczenie 500 zł w programie 500 plus. 

Rodzina może otrzymać maksymalnie zwrot 1112.04 zł z tytułu ulgi na jedno dziecko. Dzieląc tę kwotę na 12 miesięcy, dochód całej rodziny może wzrosnąć o 92,67 zł. W takim przypadku, by nie utracić prawa do świadczenia 500 plus:

 • Przy rodzinie 2+1, kwota dochodu na członka rodziny bez ulgi nie może być wyższa niż  769,11 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 1169,11 zł
 • przy rodzinie 1+1, kwota dochodu na członka rodziny bez ulgi nie może być wyższa niż 753,66 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 1153,66 zł.

W przypadku, jeśli rodzina odlicza część ulgi od podatku, a występuje wyłącznie o część ulgi do zwrotu, wówczas odpowiednio nie tracąc prawa do 500 zł z programu 500+, może posiadać wyższą kwotę dochodu na członka rodziny przed doliczeniem zwróconej ulgi.

Jeżeli natomiast w rodzinie poprzez zwort niewykorzystanej ulgi prorodzinnej przekroczony zostałby limit dochodu dla programu 500 plus. rodzina powinna nie występować o zwrot ulgi prorodzinnej i skorzystać wyłącznie z prawa do odliczenia jej części w taki sposób, by podatek do zapłaty w ich przypadku wynosił 0 zł. Jeśli natomiast otrzymała już zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, to należy skorygować deklarację PIT w taki sposób, by zwrot nie należał się - a zwróconą kwotę wpłacić na rzecz urzędu skarbowego.  

Karta Dużej Rodziny a prawo do zwrotu podatku w 30 dni

Osoby korzystające z ulgi prorodzinnej w niektórych wypadkach posiadać mogą dodatkowe uprawnienia podatkowe. Prawo do karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego.

Osoby takie mogą nie tylko skorzystać z ulgi na wychowywane dzieci lub zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, ale również występować o te kwoty szybciej niż pozostali podatnicy. W odróżnieniu od standardowego rozliczenia podatkowego, prawo do zwrotu przysługuje nie w ciągu 3 miesięcy, lecz w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Obowiązkiem podatnika jest jedynie poinformować organ podatkowy o fakcie posiadania Karty (pole "informacje uzupełniające" na deklaracjach PIT). 

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy