Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej dla ludności z biedniejszych regionów świata, a także Polski. 2 . Udzielanie pomocy społecznej, umożliwiającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb osobom i rodzinom pochodzącym z biedniejszych regionów świata, a także Polski. 3 . Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin potrzebujących pochodzących z biedniejszych regionów świata a także z Polski oraz ich integracji ze środowiskiem i zapewniających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 4 . Organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród osób z biedniejszych regionów świata a także z Polski , ze szczególnym uwzględnieniem placówek prowadzonych przez polskich misjonarzy. 5 . Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji, w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane: organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy humanitarnej - bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród ludności z biedniejszych regionów świata, a także Polski. 6 . Ochrona i promocja zdrowia wśród osób z biedniejszych regionów świata,a także Polski. 7 . 0źukacja, oświata i wychowanie osób z biedniejszych regionów świata, a także z Polski. 8 . Promocja i organizacja wolontariatu. 9 . Krzewienie wiedzy o historii, kulturze i walorach miejsc, do których dostarczana jest pomoc.

Dane naszego OPP: