Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została ustanowiona dla prowadzenia działalności pożytku publicznego, w tym dla realizacji następujących społecznie i-lub gospodarczo użytecznych celów statutowych: a) działalność służąca rozwojowi nauki i szkolnictwa wyższego b) rozwój nauki (w tym działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 034d komercjalizacja wyników badań naukowych; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich); c) oświata i wychowanie (w tym także organizacji wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich\); d) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; e) działania wspomagające rozwój demokracji oraz działalność na rzecz integracji europejskiej a także rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; f) rozwój gospodarki (w tym rozwój przedsiębiorczości 034d komercjalizacja wyników badań naukowych); g\) ochrona zdrowia; h) opieka i pomoc społeczna (w tym zwłaszcza pomoc emerytowanym pracownikom nauki i ich rodzinom; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 034d szczególnie w zakresie dostępu do edukacji oraz nauki; działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezależnie od przyczyn będących powodem wykluczenia 0380np.: mniejszości narodowe i etniczne, osoby niepełnosprawne0381 034d szczególnie poprzez umożliwienie zdobycia lub podniesienia poziomu wykształcenia); i) ochrona środowiska (w tym ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego\); j\) kultura i sztuka \(w tym podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej\); k) promocja i organizacja wolontariatu - działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Dane naszego OPP: