Kilka słów o naszej organizacji:

a) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. b) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. c\) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. d) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. e) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. f) Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. g) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. h) Organizowanie obozów sportowych, wycieczek i półkolonii.

Dane naszego OPP: