Kilka słów o naszej organizacji:

niepełnosprawnych, bądź wykluczonych społecznie oraz prowadzenie działań integracyjnych w tym zakresie, 4 . Pomoc każdej grupie społecznej, w tym szczególnie osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym, 5 . Działalność charytatywna i prospołeczna, 6 . Pomoc każdej grupie społecznej, w tym szczególnie osobom niepełnosprawnym, w zdobywaniu wykształcenia, 7 . Promocja aktywizacji każdej grupy społecznej, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych, 8 . Organizacja imprez i zawodów o charakterze rekreacyjnym, sportowym dla każdej grupy społecznej, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych, 9 . Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych; 10 . Organizacja zajęć o charakterze profilaktyczno-kompensacyjnym dla każdej grupy społecznej, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 11 . Organizacja konferencji i szkoleń, 12 . Rozwijanie współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej w zakresie dotyczącym różnych grup społecznych, 13 . Promocja aktywności obywatelskiej i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, 14 . Aktywizacja obywatelska, społeczna i zawodowa przedstawicieli społeczności lokalnych, w szczególności grup zagrożonych dyskryminacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 15 . Działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup niezrzeszonych i osób potrzebujących, 16 . Szkolenia dla wolontariuszy, 17 . Szkolenia i konsultacje dla asystentów między innymi: osób niepełnosprawnych, starszych bądź osób potrzebujących wsparcia asystenta, 18 . Działania na rzecz integracji środowiska szkolnego, akademickiego, 19 . Propagowanie możliwości kształcenia w każdej grupie społecznej, w tym szczególnie w grupie osób niepełnosprawnych, 20 . Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji każdej grupy społecznej, 21 . Budowanie zaplecza socjalnego dla uczniów, studentów; w tym szczególnie uczniów oraz studentów niepełnosprawnych, 22 . Propagowanie sportu, 23 . Zwiększanie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych, bądź innych grup społecznych, 24 . Promocja sportu, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego 25 . Organizacja specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych, bądź innych grup wykluczonych społecznie, 26 . Działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej, 27 . Działalność umożliwiająca osobom niepełnosprawnym, chorym, bądź grupą zagrożonym wykluczeniem społecznym podejmowania pracy zawodowej, 28 . Działalność umożliwiająca osobom niepełnosprawnym, chorym, bądź grupą zagrożonym wykluczeniem społecznym korzystanie z aktywnego spędzania wolnego czasu, 29 . Wspieranie inicjatyw i aktywności różnych grup społecznych, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych, 30 . Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie społeczno-gospodarczym i naukowym, oraz z innymi fundacjami, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, 31 . Współpraca z innymi instytucjami w celu realizacji statutowych celów Fundacji.

Dane naszego OPP: