Kilka słów o naszej organizacji:

• Organizowanie pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom, • Promocja i organizowanie wolontariatu, - Działania na rzecz rozwoju kraju ze szczególnym zaakcentowaniem dziedzin związanych ze sportem, kulturą i edukacją, - Zwiększenie świadomości lokalnej wśród mieszkańców, - Wspieranie przejawów aktywności społecznej wśród młodzieży, • Organizacja imprez sportowych, turystycznych i poznawczych, • Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, - Zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego społeczeństwa, - Zbieranie pieniędzy oraz innych datków i przekazywanie ich najbardziej potrzebującym, - Organizowanie pomocy najuboższym,

Dane naszego OPP: