Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności cele statutowe Stowarzyszenia obejmujące działalność pożytku publicznego są następujące: 1 ) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane \(PKD 85.59 .B\); 2 ) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 .Z\); 3 ) Pozostała działalność W zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana \(PKD 86.90 . E\); 4 ) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana \(PKD 88.99.2 \). Szczegółowymi celami Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego są: - duchowe i materialnie wspieranie misjonarzy mariańskich w przygotowaniu do pracy na misjach, w formacji duchowej i intelektualnej, w pracy misyjnej, w leczeniu i wypoczynku, - wspieranie dzieł dobroczynnych realizowanych przez misjonarzy w krajach rozwijających się lub zagrożonych ubóstwem, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, - promowanie wiedzy o polskich misjonarzach na świecie, - pomoc Polonii i Polakom za granicą, - promowanie godności osoby ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, • promowanie i organizowanie wolontariatu w Polsce i krajach misyjnych, - pomaganie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz pomoc mniejszościom etnicznym i grupom wykluczonym społecznie przez wzgląd na wiek, wykształcenie, kolor skóry i pochodzenie, wyznawaną religię • promowanie muzyki, kultury i sztuki etnicznej w krajach misyjnych Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji, - działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności leczenie chorych w krajach rozwijających się i zagrożonych ubóstwem, - podejmowanie działań na rzecz edukacji i integracji międzynarodowej, - podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży, grup i osób indywidualnych przez szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja i rekolekcje i specjalistyczną literaturę, - inspirowanie środowisk opiniotwórczych i mediów w zakresie podejmowania określonych działań na rzecz ludzi potrzebujących na świecie, - podejmowanie współpracy ze szkołami w zakresie edukacji i kształtowania postaw bezinteresownej pomocy, - wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i metod rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi ziemi.

Dane naszego OPP: