Kilka słów o naszej organizacji:

- wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym, dostęp do opieki zdrowotnej - działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunków życia lekarzy oraz owdowiałych małżonków lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodu klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń - działalność w zakresie pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmarłych lekarzy - działalność w zakresie w zakresie pomocy dzieciom lekarzy szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej - działalność w zakresie pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla lekarzy emerytów, rencistów i innych niewykonujących zawodu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Dane naszego OPP: