Kilka słów o naszej organizacji:

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; c) działalność charytatywna; d) podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; e) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; f\) ochrona i promocja zdrowia; g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; h) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; i) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; j) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; l) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; m) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; n) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; o) wypoczynek dzieci i młodzieży; p\) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; q\) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; r) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; s\) turystyka i krajoznawstwo; t) porządek i bezpieczeństwo publiczne; u) obronność państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 01c0) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; w) ratownictwo i ochrona ludności; 01c6) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; y\) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; z) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; aa\) promocja i organizacja wolontariatu; bb) pomoc Polonii i Polakom za granicą; cc) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; dd) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; ee) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; ff) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; gg) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt. 1-32 .

Dane naszego OPP: