Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. 2 . Zapobieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń. 3 . Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

Dane naszego OPP: