Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkiego typu działań wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, funkcjonowanie tych dzieci i ich rodzin. W szczególności celem Stowarzyszenia jest: a) Zapewnianie pomocy społecznej dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzinom oraz dorosłym dzieciom niepełnosprawnym, które z tytułu swej niepełnosprawności wymagają wsparcia ze strony innych osób i instytucji, b\) Wyrównywanie szans dzieci z z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin oraz dorosłych dzieci niepełnosprawnych, które z tytułu swej niepełnosprawności wymagają wsparcia ze strony innych osób i instytucji, c) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin oraz dorosłych dzieci niepełnosprawnym, które z tytułu swej niepełnosprawności wymagają wsparcia ze strony innych osób i instytucji, d) Działalność charytatywna, e\) Ochrona i promocja zdrowia, f) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, g) Działalność lecznicza, h) Rozwój świadomości społecznej dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych, i) Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, j\) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, k) Działalność na rzecz promowania i upowszechniania kultury i sztuki współtworzonej przez osoby niepełnosprawne, l\) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych, m) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi ich rodzin, oraz dorosłych osób niepełnosprawnych wymagających opieki ze strony innych osób i instytucji, n\) Promocja i organizacja wolontariatu, o) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym występującym w rodzinach, w których wychowywane jest niepełnosprawne dziecko.

Dane naszego OPP: