Kilka słów o naszej organizacji:

a\) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, b\) ochrona i promocja zdrowia, c) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, d) zapewnienie ciągłości szkolenia młodzieży trenującej piłkę nożną, e\) wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, f) wspieranie działalności dobroczynnej, g) wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, h) wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między młodzieżą

Dane naszego OPP: