Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Spółki: 1 ) Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu. 2 \) Prowadzenie klubu sportowego. 3 ) Budowa, zarządzanie i eksploatacja infrastruktury sportowej.

Dane naszego OPP: