Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto-wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto-we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. 2 . Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie-ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 3 . Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 4 . Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 5 . Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 6 . Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 7 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 8 . Organizowanie zgrupowań, obozów sportowych w kraju i za granicą. 9 . Organizowanie i udział w turniejach piłki koszykowej na obszarze samorządu, kraju i za granicą.

Dane naszego OPP: