Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Popieranie i promocja różnych inicjatyw pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju samorządu terytorialnego 2 . Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli, także poprzez wspieranie działań organizacji pozarządowych; 3 . Organizowanie i wspieranie edukacji w zakresie ekonomii społecznej, w tym edukacja osób dorosłych; 4 . Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej; 5 . Wspieranie inicjatyw i rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej oraz samo zatrudnienia; 6 . Pomoc w uzyskaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorstw społecznych; 7 . Wspieranie inicjatyw oraz rozwiązań służących ułatwieniu dostępu do rynku pracy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym; 8 . Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej; 9 . Promocja działań na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pozostających bez pracy; 10 . Rozwijanie i umacnianie działań nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 10 . Wsparcie mobilności i elastyczności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych; 11 . Działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i podmiotami sektora ekonomii społecznej; 12 . Działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn; 13 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 14 . Działalność charytatywna; 15 . Prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej; 16 . Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na udzielanie grantów pomocowych na rozwój podmiotów ekonomii społecznej; 17 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej w zakresie określonym w pkt. 1 - 17 ; 18 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; 19 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 21 . Ochrona i promocja zdrowia.

Dane naszego OPP: