Kilka słów o naszej organizacji:

-Organizacja imprezy miejskiej o nazwie Orszak Trzech Króli, -Organizacja imprez o podobnym charakterze, -Pomoc innym organizacjom w tworzeniu imprez o podobnym charakterze, -Szerzenie zdrowych wzorów wychowawczych, a w szczególności angażowanie rodziców w wychowanie ich dzieci, -Promocja tradycji kulturalnych i religijnych, -Propagowanie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój kultury demokracji, -Organizacja konferencji, zjazdów, kursów o charakterze wychowawczym i naukowym, -Działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, -Działalność oświatowa, realizowana bezpośrednio lub poprzez tworzenie, promowanie i wspieranie finansowe organizacji pozarządowych i innych osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pożytku publicznego, działających w dziedzinie oświaty lub wspierających działalność oświatową. -Szerzenie dobroczynności zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz innych ludzi najbardziej potrzebujących wsparcia duchowego, materialnego lub organizacyjnego. -Propagowanie idei wzajemnego poszanowania, tolerancji, pomocy w najbliższym otoczeniu a także otwarcia na problemy innych środowisk będących w potrzebie, także za granicami kraju. -Dbałość o środowisko naturalne, -Inspirowanie współpracy między instytucjami publicznymi i prywatnymi na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących. -Inicjowanie i wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej, sportowej, kulturalnej oraz naukowej zmierzającej do pomocy ludziom potrzebującym lub integracji osób działających dla dobra społecznego.

Dane naszego OPP: