Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Wspomóż działalność na rzecz osób z Niepełnosprawnościami

Wspomóż działalność Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Nasza strona www: www.werbkowice.psoni.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun-ków prze-strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspie-ranie ich rodzin. (art. 4 statutu stowarzyszenia\) Zadania Stowarzyszenia: -rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka, -inicjowanie rozwiązań prawnych, -organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki.

Dane naszego OPP: