Kilka słów o naszej organizacji:

Celem klubu jest realizowanie zadań publicznych, które polegają na: a\). upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, b\). ochronie i promocji zdrowia, c). pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, d). podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, e). upowszechnianiu i ochronie praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Dane naszego OPP: