Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań Publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z szczególnym uwzględnieniem edukacji, leczenia i terapii dzieci i młodzieży chorych, niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin.

Dane naszego OPP: