Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie i wspieranie domów opiekuńczych dla osób bezdomnych, samotnych matek, osób wychodzących z więzienia oraz osób starszych, niezaradnych życiowo i uzależnionych; -Poprawy warunków życia osób poszkodowanych przez los, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych i ich rodzin; -Działalności edukacyjnej i adopcyjnej, umożliwiającej osobom bezdomnym i ubogim powrót do aktywności zawodowej i społecznej; -Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej; -Integracja osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych w społeczeństwie; -Prowadzenie zbiórek sprzętu specjalistycznego dla osób wymagających opieki; -Działalności edukacyjnej i oświatowej; -Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz języka regionalnego; -Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; -Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; -Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; -Porządek i bezpieczeństwo publiczne; -Upowszechnianie i obrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; -Ratownictwo, ochrona i promocja zdrowia; -Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą; -Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami; -Promocja i organizacja wolontariatu; -Pomoc Polonii i Polakom za granicą; -Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wypoczynek dzieci i młodzieży; -Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; -Działalność na rzecz ochrony praw człowieka i ochrony praw człowieka i ochrony przyrody i zwierząt; -Przeciwdziałanie patologiom społecznym; -Działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych

Dane naszego OPP: