Kilka słów o naszej organizacji:

Art. 4 Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun-ków prze-strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie- ranie ich rodzin.

Dane naszego OPP: