Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Animacja życia kulturalnego oraz kształcenie młodzieży. 2 . Upowszechnienie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, zwłaszcza wśród młodzieży w wieku szkolnym i wśród studentów. 3 . Integracja środowisk młodzieży aktywnej oraz wzajemna wymiana doświadczeń. 4 . 0źukacja młodzieży, szczególnie w obrębie działań artystycznych i kulturalnych oraz edukacja międzykulturowa. 5 . Wyrównywanie szans w dostępie do kultury i edukacji wśród młodzieży z mniejszymi szansami oraz zagrożonej wykluczeniem. 6 . Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej młodym, uzdolnionym osobom, będącym twórcami, animatorami życia kulturalnego, liderami społeczności lokalnych. 7 . Wspieranie holistycznego rozwoju jednostki w społeczeństwie oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju kreatywności, narodzin idei, myślenia w sposób przedsiębiorczy. 8 . Wspieranie niekonwencjonalnych działań w sferze kultury, sztuki, edukacji i animacji. 9 . Diagnozowanie potrzeb i prowadzenie badań w zakresie kultury i edukacji. 10 . Promowanie otwartej edukacji. 11 . Wsparcie merytoryczne osób czy podmiotów pracujących z młodzieżą i dla młodzieży oraz działających w środowisku lokalnym i na jego rzecz. 12 . Przeciwdziałanie patologizacji społeczeństwa. 13 . Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie wartości z nim związanych. 14 . Propagowanie świadomego uczestnictwa i świadomego odbioru - kultury, sztuki, edukacji, działań animacyjnych.

Dane naszego OPP: