Kilka słów o naszej organizacji:

Najważniejsze cele Fundacji: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; edukacja, oświata i wychowanie; kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dane naszego OPP: