Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest działalność w zakresie: 1 . promocji zdrowia ogółu społeczeństwa, 2 . integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: